Basil's Restaurant and Tapas Bar

Arak, Massaya, Lebanon